Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, wspomagającego pracę osób odpowiedzialnych za system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dokumentacja:

Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(wersja elektroniczna)

Kup poradnik

Dokumenty

Asystent rodziny
Zadania gminy
Procedura Niebieskiej Karty
Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze
 1. Ankieta dotycząca przekonań na temat przemocy domowej Cyberprzemoc - zasady bezpieczeństwa korzytsania przez dzieci z Internetu
  Formy stalkingu - lista kontrolna Informacja do sądu w sprawie skazanego
  Informacja grupy roboczej do Przewodniczącego Zespołu o zakończeniu działań Karta czynności dozoru
  Kwestionariusz zagrozenia wypaleniem zawodowym Monitoring sytuacji w rodzinie
  Najważniejsze przepisy dotyczące cyberprzemocy Plan pomocy rodzinie
  Porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym Protokół posiedzenia grupy roboczej
  Protokół posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - wzór nr 1
  Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - wzór nr 2 Sprawozdanie z objęcia, przebiegu, zakończenia dozoru
  Standardy dotyczące przesłuchiwania małoletnich świadków Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Test sprawdzający poziom stresu Wniosek do sądu o zbadanie sytuacji opiekuńczej małoletniego
  Wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej Wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
  Zawiadomienie do zespołu interdyscyplinarnego w sprawie stwierdzenia przemocy w rodzinie Zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa
 2. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
Ochrona danych osobowych
Odebranie dziecka
Pomoc ofiarom przemocy
Nadzór, współpraca gminy
Studia przypadku
Tajemnica zawodowa
Wolontariat
Wzory pozwów i wniosków sądowych
 1. Postępowanie cywilne
  Postępowanie karne (przygotowawcze i przed sądem)
  Postępowanie opiekuńcze
  Postępowanie przed sądem cywilnym
Organizacja pracy asystenta
Plan pracy z rodziną
 1. Ankieta dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych Ankieta ewaluacyjna
  Diagnoza rodziny HOME Inventory Karta rozwiązywania konfliktu
  Konspekt szkolenia dla rodziców na temat subkultur Kwestionariusz AUDIT
  Kwestionariusz dziecka krzywdzonego Kwestionariusz Kolba
  Kwestionariusz Scheina Mity dotycząc opieki i wychowania dziecka
  Ocena mobilności rodziny Ocena samodzielności rodziny
  Ocena swiadomości istnienia problemu alkoholowego Porównanie działań w zakresie KGR, mediacji i rozstrzygnięć sądowych
  Projekcyjna metoda miniquizu o rodzicach i dzieciach Przebieg czynnosci odebrania dziecka
  Przykładowy plan wyjścia z sytuacji problemowej Skala Barthel
  Test Baltimorski Test MAST
  Ulotka dla rodzin na temat konfliktu Ulotka edukacyjna dla rodzin wielodzietnych
  Warsztaty umiejętności wychowawczych Wniosek o podjęcie mediacji
 2. Alkoholizm
  Pomoc ofiarom przemocy
  Przemoc w rodzinie
Dziecko w rodzinie zastępczej
Usamodzielnianie
Wolontariat
Pisma procesowe
 1. Oświadczenie o stanie rodzinnym (poz. 408) Oświadczenie o stanie rodzinnym (poz. 409)
  Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela Pismo o udzielenie informacji przez sąd
  Pozew o alimenty Pozew o ustalenie ojcostawa i inne roszczenia
  Pozew o zaprzeczenie ojcostwa Przykład uchwały upoważniającej do załatwiania spraw dodatków energetycznych
  Schemat 1 - sala sądowa Schemat 2 - przebieg
  Wniosek o adwokata, radcę z urzędu Wniosek o odebranie dziecka
  Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej z urzędu Wniosek o przyjęcie przez sąd oświadczenia
  Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej 1 Wniosek o przywrócenie władzy rodzicileskiej 2
  Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki Wniosek o ustalenie kontaktów
  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wniosek o ustanowienie kandydata opiekunem prawnym
  Wniosek o wgląd w sytuacje rodziny Wniosek o wykonanie kontaktów z dzieckiem
  Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem Wniosek o zbadanie sytuacji opiekuńczej wg 572 kpc
  Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności Wniosek o zmianę formy ograniczenia władzy
  Wniosek o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej Wniosek o zmianę zarządzeń opiekuńczych
  Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 2 Wniosek o zwolnienie z kosztów i przyznanie adwokata
  Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych Wniosek o zwrot poniesionych wydatków i nakładów w związku ze sprawowaniem opieki
  Wzór decyzji odmawiającej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Wzór decyzji umarzającej nienależnie pobrane świadczenie
  Wzór decyzji umarzającej postępowanie z powodu zgonu strony Wzór oświadczenia o przekazaniu dziecka przez pracownika socjalnego
  Wzór pouczenia o możliwości złożenia zażalenia Wzór powiadomienia sądu o odebraniu dziecka
  Wzór wniosku o wyznaczenie przedstawiciela Wzór zażalenia na czynność odebrania dziecka
  Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji
Rozporządzenia
Ustawy
Praca z osobą niepełnosprawną lub chorą psychicznie
Ustawy
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.